آقای دکتر یوسف عباسپور گیلانده

Dr. Yousef Abbaspour Gilande

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184294)

136
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی