آقای دکتر حسین نظم فر

Dr. Hossein Nazmfar

استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185691)

148
108
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی