آقای دکتر صیاد اصغری سراسکانرود

Dr. Sayyad Asghari Saraskanrood

استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468726)

39
79
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی