مجله جغرافیا و مطالعات محیطی

Journal of Geography and Invironmental Studies

با توجه به رشد کمی و کیفی علوم جغرافیایی، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی در زمینه پژوهش های جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری، مطالعات منطقه ای، گردشگری، شهرسازی و آمایش سرزمین، اهداف زیر را دنبال می کند:

۱-      کمک به رشد وافزایش آگاهی در زمینه های علمی جغرافیا و مطالعات محیطی.

۲-      انتشار یافته های نو در زمینه جغرافیا و مطالعات محیطی.

۳-      کمک به شناساندن اندیشمندان و پژوهشگران جغرافیا و مطالعات محیطی و انتشار جدیدترین یافته ها و نظریه های ایشان.

۴-      انتشار یافته های پژوهشی دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی علم جغرافیا و مطالعات محیطی.

۵-      معرفی رویکردها، راهبردها، نظریه ها و مدل های جدید در زمینه علم جغرافیا و مطالعات محیطی.

۶-      توانمندسازی دانشجویان از طریق آشنایی آنها با آخرین پژوهش های جدید علم جغرافیا و مطالعات محیطی.

۷-      کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی.


 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات