آقای دکتر صدرالدین متولی

Dr. Sadroldin Motavali

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408070)

60
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی