آقای دکتر موسی عابدینی

Dr. Moosa Abedini

استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177268)

92
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی