خانم پوران فتائی

Poran Fataii

مدیر عامل موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا - مدرس دانشگاه پیام نور واحد اردبیل - نماینده دادگستری در پیشگیری جرائم زیست محیطی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176252)

48

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی