بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSN02_052

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین رابطه مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در اداره کل هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری مشهد به منظور بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین می توان این تحقیق را از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی دانست. در این تحقیق به منظور سنجش متغیر های تحقیق در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده . این پرسشنامه ها در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ارائه می شود. در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است . به منظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS-AMOS استفاده شده. در تعیین روایی پرسشنامه، تاکید پژوهشگر بیشتر به روایی سازه بوده است. در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تاییدی(CFA) استفاده می شود . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۰ نفر تعیین شد . روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده بود. درتحلیل نتایج تحقیق باتوجه به جدول ضرائب رگرسیونی فرضیات زیر مورد تایید قرار گرفت: رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد وجود دارد. رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد وجود دارد. رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد وجود دارد. رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد وجود دارد. رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد وجود دارد. رابطه معنی داری بین نوآوری و عملکرد در کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد وجود دارد.

نویسندگان

علی قادری

مدرس دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

آیت محمدپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

پوران فتائی

۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست و مدرس دانشگاه پیام نور تهران - ایران

محسن رهنمایی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور فردوس

داود لطیفی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد