مقالات شهرداری مشهد در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری مشهد درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری مشهد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 802 مقاله در زمینه شهرداری مشهد استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری مشهد

لیست مقالات شهرداری مشهد در شهرداری ها

1. مدیریت هزینه هدفمند و مدیریت هزینه کیفیت، راهکاری جهت کاهش هزینه هایشهرداری شهر مشهد
2. بررسی نقش مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت بر کاهش هزینه های سازمانی
3. شناسایی ریسک های قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی درشهرداری مشهد و روشهای کنترل آنها
4. کیفیت خدمات اماکن ورزشی-تفریحی شهرداری مشهد با رویکرد شهر دوستدار سالمند در سال
5. تدوین ضوابط و مقررات منعطف برای کاربری مسکونی؛ نمونه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد
6. راهکارهای فرهنگی شهرداری مشهد در جهت جلب حمایت و همکاری شهروندان
7. بررسی اثربخشی نصب فیلترهای جاذب دوده بر روی اتوبوس های دیزلی یوروسه سازمان اتوبوسرانی مشهد
8. ارزیابی عملکرد جمعه بازارکتاب در راستای توسعه پایدار شهر مشهد
9. بررسی تحقق پذیری و تاثیرگذاری آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بر انواع تخلفات ساختمانی در منطقه (نمونه موردی : منطقه ۲ ناحیه ۴ شهر مشهد)
10. نقش رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد مالی شهرداری مشهد با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و ظرفیت نوآوری سبز
11. بررسی رابطه رهبری اخلاقی و هوش اخلاقی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک شهر مشهد
12. شناسایی ، اولویت بندی و ارائه مدل مفهومی ابعاد و مولفه های ارزشهای شغلی کارکنان ( مطالعه موردی : ستاد شهرداری مشهد )
13. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی در بین کارکنان شهرداری مشهد
14. ارزیابی مدیریتی گونه های گیاهان دارویی در طراحی فضای با حفظ رویکرد حفظ محیط زیست در شهرداری مشهد
15. بررسی مولفه های مشارکت شهروندی در پایداری زیست محیطی (مطالعه موردی منطقه ۹ ، ۱۰ و ۱۱ شهرداری مشهد)
16. تاثیر چیدمان فضایی ساختمان های بلندمرتبه در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی- منطقه ۹ شهرداری مشهد)
17. برآورد و پیمایش میزان تعالی سازمانی بر پریایه مدل تعالی کیفیت اروپا (مطالعه موردی شهرداری مشهد)
18. آنالیز اقتصادی و کاربردی فرآیند لایروبی کانال های شهری (منطقه مورد مطالعه منطقه ۱ شهرداری مشهد)
19. بررسی تاثیر جذابیت کارفرما بر تمایل به ماندن و تمایل به پیشنهاد دادن کارکنان شهرداری مشهد
20. اولویت بندی ریسک های قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتیدر شهرداری مشهد و روش های کنترل آنها
21. بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر مدیریت زمان در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی: شهرداری مشهد)
22. مطالعه مروری کارواش دستگاهها و روشهای نوین شستشو ماشین آلات رفتوروب سازمان خدمات موتوری شهرداری مشهد
23. اولویت بندی ریسک های قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی در شهرداری مشهد و روشهای کنترل آنها
24. نگاهی بر میزان شناخت زیست محیطی شهروندان به پارک ملت (مطالعه موردی : منطقه ۱۱ شهرداری مشهد)
25. بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد حوزه خدمات شهری (مطالعه موردی : منطقه ۱۱ شهرداری مشهد)
26. بررسی مروری ارتباط مربیگری در سازمان و تمایل به ترک خدمت کارکنان در شهرداری مشهد
27. بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت پسماند خشک شهری (مطالعه موردی : منطقه ۱۱ شهرداری مشهد)
28. بررسی مروری ارتباط نشاط سازمانی و تمایل به ترک خدمت در شهرداری مشهد
29. توسعه فردی مبتنی بر شایستگی توسعه و ارتقاء همکاران مطالعه موردی شهرداری مشهد
30. بررسی مروری ارتباط نشاط سازمانی و بهره وری کارکنان در شهرداری مشهد
31. بررسی مروری ارتباط کیفیت زندگی کاری و هوش معنوی در شهرداری مشهد
32. بررسی مروری ارتباط مدیریت زمان و بهره وری سازمانی در شهرداری مشهد
33. بررسی مروری ارتباط توسعه منابع انسانی و اثربخشی سازمانی در شهرداری مشهد
34. بررسی مروری ارتباط مدیریت استعداد و رفتارهای شهروندی سازمانی در شهرداری مشهد
35. بررسی تیپولوژی پلان ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در منطقه ۹ شهرداری شهر مشهد
36. بررسی مروری ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی در شهرداری مشهد
37. بررسی مروری ارتباط سکوت سازمانی و چابکی سازمانی در شهرداری مشهد
38. بررسی مروری ارتباط یادگیری سازمانی و جاافتادگی شغلی در شهرداری مشهد
39. بررسی مروری ارتباط اعتماد اجتماعی و رفاه کارکنان در شهرداری مشهد
40. بررسی مروری ارتباط مدیریت سبز و عملکرد سازمانی در شهرداری مشهد
41. بررسی مروری ارتباط اخلاق حرفه ای و پاسخگویی در شهرداری مشهد
42. بررسی مروری ارتباط ساختارهای سازمانی و فرسودگی شغلی در شهرداری مشهد
43. بررسی مروری ارتباط اخلاق کاری و تعهد شغلی در شهرداری مشهد
44. بررسی تاثیر شاخص های قابلیتی و کارکردی شهرداری در حضور و مشارکت شهروندان (نمونه موردی: شهرداری مشهد)
45. بررسی تمایل به دو شغله بودن کارکنان در شهرداری مشهد
46. بررسی مروری ارتباط توانمندسازی و نوآوری سازمانی در شهرداری مشهد
47. بررسی مروری ارتباط وجدان کاری و کارایی در شهرداری مشهد
48. شناسایی و رتبه بندی فعالیتهای جهادی در شهرداری مشهد
49. بررسی اهمیت شخصیت(تیپ شخصیتی افراد) در شهرداری مشهد
50. بررسی نقش اخلاقیات در هوشمندی کارکنان در شهرداری مشهد
51. بررسی سبک رهبری اخلاق مدارانه در شهرداری مشهد
52. بررسی اهمیت رقابت پذیری سازمانی در شهرداری مشهد
53. بررسی نقش هوش معنوی در شهرداری مشهد
54. بررسی نقش هوش اخلاقی در شهرداری مشهد
55. بررسی اهمیت خویشتن شناسی در شهرداری مشهد
56. بررسی اهمیت نگرش شغلی در شهرداری مشهد
57. بررسی اهمیت تغییر سازمانی در شهرداری مشهد
58. بررسی نقش تسهیم دانش در شهرداری مشهد
59. فن آوریهای نوین شهری در شهرداری مشهد
60. بررسی سیستمی عوامل موثر بر افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی به کمک پویایی شناسی کیفی سیستم ها (مورد مطالعه کلانشهر مشهد)
61. روابط عمومی، تبلیغات محیطی وتاثیر آن بر هویت و زیبایی شهری مشهد و نقش آن در اقتصاد محلی با تکیه بر محوریت شهرداری
62. بررسی اهمیت تمایل به ترک خدمت کارکنان در شهرداری مشهد
63. بررسی اهمیت بهره وری نیروی انسانی در شهرداری مشهد
64. بررسی نقش هوش سیاسی در شهرداری مشهد
65. بررسی نقش مدیریت ریسک در شهرداری مشهد
66. بررسی نقش قلدری سازمانی در شهرداری مشهد
67. بررسی نقش بازخورد عملکرد در شهرداری مشهد
68. بررسی نقش هوش فرهنگی در شهرداری مشهد
69. بررسی نقش رهبری اخلاقی در شهرداری مشهد
70. بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)
71. امکان سنجی ایجاد پیاده راه شهری در محله طلاب با تاکید بر مولفه های کالبدی و اجتماعی (نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد
72. بررسی نقش میانجی چاپلوسی بر رابطه بین رهبری اقتدارگرا و موقعیت شغلی با نقش تعدیلگر گرایش فاصله قدرت مورد مطالعه شهرداری منطقه ۳ شهر مشهد
73. برآورد میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد (بررسی موردی: بازیافت کاغذ، تولید کمپوست و نیروگاه بیوگازسوز)
74. بررسی تعدیل گری هراس اجتماعی در رابطه آرزوهای شغلی و بی تفاوتی سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد و سازمان ها و شرکت های وابسته)
75. مدیریت فضایی آسیب شناسی امنیت شهری و ضرورت پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: مناطق دو و سه شهرداری مشهد)
76. آسیب شناسی طرح همسان سازی ضوابط کمیته های فنی شهرداری مناطق مشهددر حوزه ی عملکردی معماری و شهرسازی و طرح تفصیلی شهر مشهد
77. بررسی اپیدمیولوژیک چاقی و اضافه وزن در نوجوانان ۱۸ - ۶ سال ساکن در منطقه یک شهرداری مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
78. مقایسه مدل های استدلالی، SWMM و SCS به منظور تحلیل آب گرفتگی معابر در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
79. رابطه ی شهرسازی الکترونیک و فرهنگ شهروند موثر و شفافیت و سلامت اداری (نمونه ی موردی : سامانه ی ایساپ شهرداری مشهد)
80. ایده های راهبردی برای رفع مشکلات و نواقص مد دوچرخه ی اشتراکی (بایدو) در حوزه حمل و نقل عمومی شهرداری مشهد
81. رابطه ی شهرسازی الکترونیک و فرهنگ شهروند موثر و شفافیت و سلامت اداری (نمونه ی موردی : سامانه ی ایساپ شهرداری مشهد)
82. جایگزینی استفاده از ماده گندزدا با آهک پاشی بر روی مخازن ۱۱۰۰ لیتری گالوانیزه زباله (مطالعه موردی: منطقه هشت شهرداری مشهد)
83. ارزیابی عملکرد با به کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)
84. تاثیر بهره گیری نظام پیشنهادهای شهرداری مشهد در ارتقای مد دوچرخه ی اشتراکی - حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری
85. مکان یابی سوله های مدیریت بحران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
86. رتبه بندی مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز موثر بر عملکرد محیطی شهرداری مشهد (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی)
87. رتبه بندی شاخصهای رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد در فروشگاه های آنلاین شهرداری مشهد
88. استفاده از فیلر ضایعاتی فرآیند تولید آسفالت در جهت ایجاد درآمدپایدار (مطالعه موردی: سازمان عمران شهرداری مشهد)
89. بررسی اولویت میزان رضایتمندی سرمایه های انسانی در ابعاد ۱۱ گانه کارکنان سازمانفرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
90. ارزیابی شاخص های کمی مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی:منطقه ۵ شهرداری مشهد)
91. بررسی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی با رویکرد استراتژیک در راستای ارتقاء سازمان شهرداری مشهد
92. طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران شهرداری مشهد با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه تم)
93. بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در سازمان عمران شهرداری مشهد
94. بررسی رابطه مولفه های هوشمند سازی و کیفیت ارائه خدمات در شهرداری مشهد
95. طراحی مسیر پیاده رویی در محور بلوار فرهنگ در منطقه ۱۱ شهرداری مشهد
96. شهرداری هوشمند مشهد و شهروند الکترونیک با محوریت خدمات شهرسازی و معماری
97. شهرداری هوشمند مشهد و شهروند الکترونیک با محوریت خدمات شهرسازی و معماری
98. بررسی الزامات قراردادی و مالی ارجاع کار به پیمانکار در شهرداری مشهد
99. بررسی ابعاد رفتار بولینگ سازمانی در میان کارکنان معاونتفرهنگی شهرداری مشهد
100. بررسی ثبت امور مالی و حسابداری در قراردادهای پیمانکاری شهرداری مشهد