تاثیر فناوریهای نوین با کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSN02_051

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فناوریهای نوین با کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد تشکیل می دهد. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. ضرایب پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب فناوریهای نوین برابر ۷۴/۰و کارآفرینی سازمانی برابر ۸۸/۰ و بهبود عملکرد سازمانی ۷۳/۰ میباشند. برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش از تکنیکهای آمار توصیفی مانند نمودار ستونی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان میدهند که: بین فناوریهای نوین و کارآفرینی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. بین فناوریهای نوین و بهبود عملکرد سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. بین کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. بین فناوریهای نوین و مولفههای کارآفرینی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. بین فناوریهای نوین و مولفههای عملکرد سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد. بین مولفههای کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.

نویسندگان

علی قادری

۱-مدرس دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

پوران فتائی

۲- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست و مدرس دانشگاه پیام نور تهران - ایران

محسن رهنمایی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور فردوس

آیت محمدپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

داود لطیفی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد