آقای دکتر سید علیرضا آشفته

Dr. َAlireza Ashofteh

مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (24873)

74
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی