آقای مهندس علیرضا طاهری زاده

Engineer Alireza Taherizadeh

مدیر کمیسیون اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183194)

90
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب کنترل کیفی و بازرسی جوش و اتصالات جوشی (اساتید دانشگاه) - 1399 - فارسی
  • کتاب راهکارهای نوین مدیریت شهری (اساتید دانشگاه) - 1399 - فارسی