پایش علمی در شهر اردبیل

137کنفرانس30ژورنال
29,104سند علمی
9مرکز علمی
80نشست480پژوهشگر
شهرداری اردبیل

شهرداری اردبیل در رتبه 33 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 40 مقاله برای شهرداری اردبیل منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اردبیل در تهیه و انتشار 45 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اردبیل
مراکز علمی شهر اردبیل
نشست های شهر اردبیل