آقای دکتر مهرداد محرم زاده

Dr. Mehrdad Moharamzadeh

ریاست دانشگاه پیام نور استان اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178603)

5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور