آقای دکتر میرحسن سید عامری

Dr. Mir hasan Seyed ameri

استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183894)

46
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی