بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی (مطالعه موردی جوانان شهر اردبیل)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 731

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCRSS01_170

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

ورزش و فعالیت های جسمانی به عنوان واقعیتی اجتماعی از زمان های دور در جوامع بشری وجود داشته و جزئی از زندگی روزمره انسان ها محسوب می شود. در این میان باید به قشر جوان که مخاطبان همیشگی ورزش و فعالیت های جسمانی هستند بیشتر توجه نمود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش پیمایشی و تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی مورد مطالعه؛ جوانان شهر اردبیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر اردبیل تشکیل دادند که بر اساس آمار اداره ثبت احوال ۱۹۳۸۲۶ (۹۵۸۲۲ پسر و ۹۸۰۰۴ دختر) نفر بود که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط هفت نفر از صاحبنظران مدیریت ورزشی تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ تمامی متغیرهای پژوهش بالای ۷۰/۰ به دست آمد که پایایی نیز مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مستقل احساس امنیت، حقوق شهروندی، رسانه های جمعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر معنا داری دارند. به عنوان نمونه عدم تبلیغات مناسب از سوی رسانه های جمعی ضعفی است که باید پوشش داده شود یا اینکه عدم فرهنگ سازی مناسب و محله محور بر عدم مشارکت جوانان اثرگذار واقع شده است. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان و متولیان امر ورزش با ایجاد هماهنگی بین ارگان ها از جمله شهرداری ها و تدوین برنامه های متناسب با روحیه ی جوانان موانع موجود را رفع و میزان فعالیت بدنی را افزایش دهند.

کلیدواژه ها:

احساس امنیت ، حقوق شهروندی ، سرمایه فرهنگی ، سرمایه اجتماعی و مشارکت در ورزش

نویسندگان

نسیم میرحیدریان

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

سیدامیر اجاق

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران