آقای باقر شجاع انزابی

Bagher Shoja Anzabi

دانشجوی استعداد درخشان دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289720)

18
5
1
2
6

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • نائب دبیر انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 1399
  • سردبیرنشریه نشریه عصر ورزش انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی1399
  • دبیر انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی1400-1401
  • مدیرمسئول نشریه نشریه عصر ورزش انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی1400
  • دبیر انجمن فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
  • دبیر انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب علم تمرین در تکواندو (انتشارات گونش نگار) - 1401 - فارسی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • مربی رسمی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران - آذربایجان غربی (1397)
  • مربی و داورآمادگی جسمانی - اردبیل (1394)