تاثیر مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی و شاخص های استرس اکسیداتیو پس از ۱۴ کیلومتر دویدن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 283

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_041

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف ۷ روزه مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و آسیب عضلانی بود.روش ها: ۱۹ مرد جوان سالم غیرسیگاری برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی دو سوکور کنترل شده با دارونما به ۲ گروه گلوتامین (گروه ۹) (G نفر) و دارونما (گروه ۱۰) (P نفر) تقسیم شدند.افراد به مدت ۷ روز روزانه گلوتامین ۱,۵ گرم بر کیلوگرم گلوتامین +۲۵۰ میلی لیتر آب +۱۵ گرم شیرین کننده یا دارونما ۲۵۰ میلی لیتر آب +۱۵ گرم شیرین کننده مصرف کردند. سپس، شرکت کنندگان ۱۴ کیلومتر دویدند و اجازه داشتند در طول تمرین آب مصرف کنند. نمونه خون قبل از مصرف مکمل، قبل از ورزش، بلافاصله و ۱ ساعت بعد از ورزش گرفته شد.یافته ها: کراتین کیناز (CK) در هر دو گروه پس از تمرین نسبت به قبل از تمرین به طور معنیداری افزایش یافت .( P<۰/۰۵) علاوه بر این، افزایش معنیداری CK در گروه P در مقایسه با گروه G یک ساعت پس از تمرین مشاهده شد (P=۰.۰۲۱) بلافاصله پس از تمرین در مقایسه با قبل از تمرین فقط در گروه G به طور معنی داری افزایش یافت .( P<۰/۰۵)کاهش معنی داری افزایش گلوتاتیون (GSH) در گروه G بعد از مصرف مکمل، بلافا صله و ۱ ساعت بعد از تمرین،اما فقط ۱ ساعت پس از تمرین در گروه P در مقای سه با سطح پایه (P<۰.۰۵) م شاهده شد. مالوندآلدئید (MDA)۱ساعت پس از ورزش در مقایسه با قبل از تمرین فقط در گروه P به طور معنی داری افزایش یافت .(P<۰/۰۵)نتیجه گیری: به نظر میر سد م صرف مکمل گلوتامین ۷ روزه میتواند از طریقاحتمالا تاثیر بر عوامل آنتیاک سیدانی بر استرس اکسیداتیو و نشانگرهای آسیب عضلانی تاثیر بگذارد.

نویسندگان

راضیه رمضان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران.

باقر شجاع انزابی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران