بررسی همبستگی بین کیفیت خواب با شاخص های تنفسی و شاخص توده بدنی در دانشجویان پسر فعال و غیر فعال دانشگاه محقق اردبیل در سال ۱۳۹۶

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UMAPHYSIO01_092

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کیفیت خواب نامطلوب، باعث ایجاد انواع اختلالات از جمله کاهش عملکرد ریوی و افزایش چاقی میشود.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خواب با شاخصهای تنفسی و شاخص توده بدنی در دانشجویان پسر فعال و غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۶ بود.مواد و روشها: در این تحقیق توصیفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی، ۴۰ دانشجوی سالم به صورت داوطلبانه و پس از اخذ رضایتنامه در دو گروه فعال(۲۰نفر) و غیرفعال(۲۰نفر) شرکت کردند. شاخصهای تنفسی با استفاده از اسپیرومتری میکرو لب اندازهگیری شد. برای بررسی کیفیت خواب از پرسشنامه پیتزبورگ استفاده شد. همچنین شاخص توده بدنی آزمودنیها از تقسیم وزن(به کیلوگرم) به مجذور قد(به متر) بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره کیفیت خواب در گروه فعال به صورت معنیداری پایین تر از گروه غیرفعال بود(.(P=۰/۰۰۱ همچنین مقادیر پارامترهای ظرفیت حیاتی اجباری (P=۰/۰۱۳)، حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول((P=۰/۰۰۶، حداکثر تهویه ارادی((P=۰/۰۲۱، جریان بازدمی قوی ۲۵-۷۵ درصد (P=۰/۰۲۵) در گروه فعال به صورت معنیداری بیشتر از گروه غیرفعال بود. در بررسی ارتباط متغیرها بین نمره کیفیت خواب با شاخص توده بدن(r=۰/۶۷۲، (P=۰/۰۰۱ و درصد چربی(r=۰/۶۸۱، (P=۰/۰۰۱ در گروه غیرفعال ارتباط معنیدار مثبتی مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده بنظر میرسد فعالیت ورزشی میتواند عاملی اثرگذار بر ارتقاء کیفیت خواب و عملکرد سیستم تنفسی در افراد غیرفعال باشد.

نویسندگان

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی،

باقر شجاع انزابی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیل