مروری بر شایستگی حرکتی در کودکان و نوجوانان، آنچه میدانیم و آنچه برای یافتن نیاز داریم.

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_036

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

فقدان فعالیت بدنی یک م شکل بهدا شت عمومی جهانی ا ست که نه تنها باعث عوارض و مرگومیر زودرس می شود، بلکه یک بار اقتصادی بزرگ در سرا سر جهان ا ست. یکی از پایه های سبک زندگی فعال جسمی، شایستگی حرکتی (MC) ا ست. MC یک ویژگی زیست فرهنگی پیچیده ا ست و بنابراین، مطالعه آن نیاز به یک رویکرد چند بخشی، چند، بین و فرا رشته ای دارد. MC یک حوزه تحقیقاتی رو به رشد است، به ویژه در کودکان و نوجوانان به دلیل ارتباط مثبت آن با انبوهی از نتایج سلامت و ر شد. با این حال، سوالات زیادی در این زمینه تحقیقاتی باقی مانده ا ست که باید پاسخ داده شوند، با توجه به: (۱) انجمن های مرتبط با سلامت و توسعه ;MC (ب) ارزیابی MC . (iii) شیوع و روند MC. (IV) همبستگی ها و عوامل تعیین کننده MC. (v) مداخلات MC، و (vi) ترجمه تحقیقات MC به عمل و سیاست. این مقاله مروری روایی از ادبیات، خلاصه کردن دانش فعلی، شناسایی شکاف های تحقیقاتی کلیدی و ارائه سوالاتی برای تحقیقات آینده در مورد MC در کودکان و نوجوانان ارائه میکند. این یک تلاش مشترک از شبکه بین المللی شایستگی حرکتی (IMCNetwork) شبکه ای از دانشگاهیان و محققان است که هدف آن ترویج تحقیقات مشترک بین المللی و ترجمه دانش در زمینه گسترده MC است. دانش و نتایج حاصل از پرداختن و پاسخ به پرسش های پژوهشی فوق الذکر در مورد MC ارائه شده در این بررسی، این پتانسیل را دارد که روش هایی را شکل دهد که محققان و پزشکان از طریق آنها MC و فعالیت بدنی را در کودکان و نوجوانان در سراسر جهان ترویج میکنند.

کلیدواژه ها:

مهارت های حرکتی اساسی هماهنگی حرکتی ، رشد حرکتی ، مهارت حرکتی ، فعالیت بدنی.

نویسندگان

فرشاد شریفی

دانشجوی کارشناسی اردشد رفتارحرکتی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران