بررسی پایایی مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلبHRDP پسران جوان فعال

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_099

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

نقطه شکست ضربان قلب، نقطه انحراف از ارتباط خطی بین ضربان قلب و بار کار است که در طول یک بار کار فزاینده رخ می دهد. هدف از اجرای این تحقیق مطالعه و بررسی پایایی مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) پسران جوان فعال بود. در این راستا، تعداد ۱۵ نفر از مردان فعال ۱۹ تا ۲۵ ساله انتخاب و پروتکل استاندارد تمرینی درمانده ساز نوارگردان را در دو مرحله انجام دادند. تغییرات ضربان قلب فعالیت آزمودنیها در طول اجرای پروتکل های تمرینی با استفاده از تله متری Polar Vantage Sport Tester XL لحظه به لحظه ثبت شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) پسران جوان فعال از پایایی بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان بر اساس مدت دویدن در HRDP،تمرینات ورزشی افراد جوان فعال را برنامه ریزی نمود

کلیدواژه ها:

پایایی پروتکل ، نقطه شکست ضربان قلب ، آستانه بی هوازی

نویسندگان

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران