مطالعه بعدی رشد مهارت های حرکتی و عوامل تعیین کننده آن در کودکان پیش دبستانی خانواده های با درآمد متوسط

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_037

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر رشد مهارت های حرکتی کودکان خردسال ۳ تا ۶ ساله را دنبال شد و تاثیر محیط خانه با درآمد متوسط را بر رشد مهارت حرکتی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ۲۶۸ کودک از مهدکودک های پکن انتخاب شدند. ابزار تست رشد حرکتی درشت (TGMD) برای آزمایش رشد مهارت های حرکتی و کنترل شی LS و OS، و بررسی رفتار کودکان و محیط خانه انجام شد. در طول پیگیری، LS و OS کودکان ۶-۳ ساله با نرخ رشد سالانه ۲۰٪ و ۳۰٪ به رشد خود ادامه دادند. پنج شاخص LS و دو شاخص سیستم عامل در گروه ۴-۳ ساله به طور قابل توجهی بالاتر از گروه های ۵-۴ و ۶-۵ ساله بودند .( p>/ ۰۱۰) مدل روند سن-جنس نشان داد که مهارت حرکتی دختران با نرخ قابل توجهی بالاتر از پسران توسعه یافته است ۶.۳۰۰۴ و ۴,۶۷۸۲، .(P <۰.۰۰۱ پسران سه ساله در مهارت حرکتی کنترل شی به طور قابل توجهی بهتر از دختران عمل کردند .(P>۰/ ۰۵) عوامل موثر بر میزان رشد مهارت های حرکتی کودکان در خانواده های با درآمد متو سط شامل فراوانی بازی با دو ستان ۰.۱۳۳ ، = p ۰.۰۳۲ و فراوانی دوچرخه سواری، ا سکیت برد، رقصیدن، دویدن و پریدن ۰.۰۴۱ ، . p. = ۰.۰۴۲ درآمد خانواده، سطح تحصیلات والدین و حوزه فعالیت خانواده تاثیر معنی داری بر نرخ رشد مهارت های حرکتی نداشتند. برای خانواده های با درآمد متوسط، بهبود محیط مادی در خانه مانند فضاهای بازی و ا سباب بازی های بی شتر، ر شد حرکتی را تسریع نمیکند، در حالی که فر صت های بیشتر برای بازی با دوستان و شرکت در انواع فعالیت های ورزشی میتواند باعث رشد مهارت های حرکتی کودکان شود.

کلیدواژه ها:

رشد مهارتهای حرکتی کودکان عوامل تعیین کننده

نویسندگان

فرشاد شریفی

دانشجوی کارشناسی اردشد رفتارحرکتی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران