کاربرد الکترومایوگرافی در فعالیت ورزشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTC06_125

تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1402

چکیده مقاله:

خستگی ناشی از ورزش یک پدیده فیزیولوژیکی است که از فعالیت های بدنی نشات می گیرد و منجر به کاهش عملکرد فعالیت بدنیمی شود. Nijs و همکاران، (۲۰۱۱). اظهارات اصلی خستگی ناشی از تمرین خستگی عضلانی است که به عنوان شکست در حفظ نیرویخروجی، منجر به کاهش عملکرد تعریف می شود.آسموسن، (۱۹۹۳). قدرت عضلانی در طول تمرین به تدریج کاهش می یابد، بنابراینخستگی قبل از شکست کار رخ می دهد. مثالهای زیادی از زمینه های کاربردی شامل خستگی عضلانی، از جمله ورزش وجوددارد.سیمز، ۲۰۱۷ Kuniszyk-Jozkowiak و همکاران، ۲۰۱۸ ;لیو و همکاران، ۲۰۱۹ ;هدایت پور و همکاران، ۲۰۲۱ ;لیو و لی،۲۰۲۱ ;رودریگز-رزل و همکاران، ۲۰۲۱ ، توانبخشی (Gaudet) و همکاران، ۲۰۱۸;کیم و همکاران، ۲۰۱۸ ;منگ و همکاران، ۲۰۱۹ ;نا وهمکاران، ۲۰۲۰ ;فوندارو و همکاران، ۲۰۲۱ ;ساتو و همکاران، ۲۰۲۱ و شغل (آلبرتو و همکاران، ۲۰۱۸ ;فانگ و همکاران، ۲۰۲۱ ;جی وهوانگ، ۲۰۲۱ ;یو و همکاران، ۲۰۲۱ ;گونزالس-زامورا و همکاران، ۲۰۲۲). سیگنال های فیزیولوژیکی، ارزیابی های بیوشیمیایی وپرسش نامه ها برای پایش خستگی ورزش استفاده می شوند. خستگی عضلانی به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم میشود. خستگیمحیطی ناشی از تغییرات در اتصال عصبی عضلانی است. خستگی مرکزی از سیستم عصبی مرکزی (CNS) منشا می گیرد. تولیدنیروی ماهیچه های اسکلتی به مکانیسم های انقباضی بستگی دارد و نارسایی سیستم های عصبی، یونی، عروقی و انرژی میتواند به ایجادخستگی عضلانی کمک کند.وان و همکاران، ۲۰۱۷). در طول انقباضات پایدار، تغییرات متابولیک در عضله بر انتشار پتانسیل عمل تاثیرمی گذارد. این تغییرات منجر به کاهش تدریجی سرعت هدایت فیبر عضلانی (CV) می شود. این یکی از دلایل اصلی تغییر درمتغیرهای دامنه و طیفی EMG در هنگام خستگی است. این متغیر فیزیولوژیکی ابزار مناسبی برای توصیف و کمیت کردن خستگیعضلانی فراهم میکند.مارکو و همکاران، ۲۰۱۷). خستگی ناشی از ورزش را می توان از طریق الکترومیوگرافی سطحی (sEMG)تشخیص داد.چانگ و همکاران، ۲۰۱۶). بار ورزش مداوم منجر به افزایش فعالیت EMG در هنگام خستگی میشود.چلیف و همکاران،۲۰۱۸). جریانهای الکتریکی تولید شده توسط انقباضات عضلانی را میتوان به شکل سیگنالهای EMG کنترل کرد و در رایانهنمایش داد.بارزاپ و همکاران، ۲۰۱۶). بیوالکتریسیته زمانی قابل تشخیص است که ماهیچه ها منقبض شوند (تانگ و همکاران، ۲۰۲۰)تکنیک های الکترومیوگرافی در ورزش و توانبخشی مورد قبول محققان قرار می گیرد.کورتز و همکاران، ۲۰۱۷ ;پاکوش و کونیچنی،۲۰۲۰ ;کویتمن و همکاران، ۲۰۲۰). EMG را می توان با سوزن هایی که داخل عضله قرار می دهند ثبت کرد (کوون و همکاران،۲۰۱۸) یا الکترودهایی که روی سطح پوست قرار می گیرند (Zeng و همکاران، ۲۰۲۱). در مقایسه با EMG تهاجمی، sEMG دربین محققان محبوبیت بیشتری دارد.خان و همکاران، ۲۰۱۹ ;یاماگیشی و همکاران، ۲۰۱۹ ;سیلوا و همکاران، ۲۰۲۰). این بررسیخلاصه ای کلی از ارزیابی خستگی ورزش انسان بر اساس سیگنال های sEMG ارائه میکند و پردازش سیگنال، استخراج ویژگی وطبقه بندی را برجسته می کند.

نویسندگان

راضیه رمضان زاده درآباد

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه محقق اردبیلی

لطفعلی بلبلی

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

رضا فرضی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

باقر شجاع انزابی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق ادربیلی