تاثیر مکمل ال کارنیتین بر آسیب عضلانی ناشی از ورزش

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_040

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دو هفته مکمل ال-کارنیتین بر آسیب عضلانی ناشی از ورزش و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی پس از یک دوره تمرین شدید در مردان جوان سالم و فعال انجام شد.مواد و روش ها. بیست مرد سالم فعال برای این مطالعه داوطلب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما به دو گروه ال-کارنیتین گروه N=۱۰ :C و گروه دارونما گروه N.=۱۰ :P تقسیم شدند.شرکت کنندگان مکمل ۲۰۰۰ میلی گرم ال-کارنیتین یا دارونما ۲۰۰۰ میلی گرم لاکتوز را روزانه به مدت ۱۴ روز قبل از کارآزمایی اصلی مصرف کردند. در ادامه شرکت کنندگان ۱۴ کیلومتر دویدند. نمونه خون قبل از مصرف مکمل، قبل از ورزش،بلافاصله ، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از ورزش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC)، کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH)، آلانین آمینوتران سفراز (ALT) و آ سپارتات آمینوتران سفراز (AST) اندازه گیری شد.نتایج. TAC پلا سما ۱۴ روز پس از م صرف مکمل و ۲۴ ساعت پس از ورزش در گروه C نسبت به گروه P به طور معنی داری افزایش یا فت CK(p<۰/۰۵) ، LDH، ALT و AST سرم پس از ورزش در هر دو گروه به طور معنیداری افزایش یافت LDH (P<۰/۰۵) و ALT سرم در گروه C به طور معنی داری کمتر از گروه P ۲ ساعت و ۲۴ ساعت پس از ورزش بود .(P<۰/۰۵)علاوه بر این، CK و AST در گروه C در مقایسه با گروه P تنها ۲۴ ساعت پس از تمرین به طور معنیداری کمتر بود .( P> ۰/۰۵) نتیجه. این نتایج ن شان می دهد که مکمل خوراکی روزانه دو هفته ای ال کارنیتین توان سته ا ست ظرفیت آنتی اکسیدانی را قبل و بعد از ورزش افزایش دهد و نشانگرهای آ سیب عضلانی را از طریقاحتمالا مهار ا سترس اکسیداتیو نا شی از ورزش کاهش دهد

کلیدواژه ها:

آنتی اکسیدان ها - کراتین کیناز - ال-لاکتات دهیدروژناز - ترانس آمینازها

نویسندگان

راضیه رمضان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران.

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. ایران