فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی

Research in Sport Physiology

فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی یک مجله تحقیقاتی بین المللی با داوری است که به صورت فصلی به زبان انگلیسی و فارسی توسط دانشگاه محقق اردبیلی منتشر می شود. مجله پژوهش در فیزیولوژی ورزشی مقالاتی در زمینه تحقیقات و نظریه پایه در زمینه فیزیولوژی ورزشی منتشر می کند. موضوعات زیر در حوزه های اصلی تمرکز مجله قرار می گیرند: فیزیولوژی قلب و عروق، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیولوژی علم تمرین.

مجله پیرو کمیته اخلاق در انتشار است (COPE) و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد. تمام دست نوشته ها باید عاری از محتوای سرقت ادبی باشند. ویراستاران تشخیص سرقت ادبی نسخه های خطی را در مجله پژوهش در فیزیولوژی ورزشی بررسی می کنند.

Journal of Research in Sport Physiology is an International, peer-reviewed research journal that is published quarterly in English & Persia by the University of Mohaghegh Ardabili. The Journal of Research in Sport Physiology publishes articles on Basic Research and Theory in the  Field of Sport Physiology. The Following Topics Fall Within the Journal's Major Areas of focus: Cardiovascular physiology, Physiology of nerve and muscle, Exercise Science Physiology.

The Journal is Following of Committee on Publication Ethics (COPE) and Complies with the Highest Ethical Standards in Accordance with Ethical Laws. All manuscripts must be free from plagiarism contents. Editors check the plagiarism detection of manuscripts in the Journal of Research in Sport Physiology. Manuscripts submitted to this journal will be screened for for plagiarism using Similarity Check / iThenticate plagiarism detection tools.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات