مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران

The Journal of Biodiversity and Animal Taxonomy

مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران با هدف انتشار یافته های نوین در علوم جانوری بصورت دو فصلنامه منتشر می شود. این مجله مقاله های حاصل از پژوهش های اصیل در حوزه های تنوع زیستی جانوری شامل تبارزایی، سیستماتیک، ریخت شناسی، فیزیولوژی، حفاظت، اکولوژی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به صورت مقاله کامل (full paper)، مقاله کوتاه (short paper) و مقاله مروری (review paper) به چاپ خواهد رساند.

با توجه سبقه طولانی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی در تربیت نیروهای متخصص در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مختلف جانورشناسی بر آن شدیم فصلنامه علمی-پژوهشی تنوع زیستی و رده بندی جانوران (Biodiversity and Animal Taxonomy) را در راستای کمک به مستند سازی فعالیتهای متخصصان و به‌منظور پیشبرد و ارتقای سطح علمی در عرصه های مختلف تنوع زیستی و جانورشناسی و افزایش سطح آگاهی نیروهای متخصص و بهبود امور آموزشی و پژوهشی ایجاد کنیم.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات