آقای دکتر رضا فرضی زاده

Dr. REZA Farzizadeh

دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376335)

81
10
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی