از ایده ها تا عمل، ارتباطات پیش پیشانی-پیش حرکتی که رفتار حرکتی را شکل می دهند

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_035

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

قشر جلوی مغز از طریق مشارکت در تعیین هدف، تصمیم گیری، انگیزه و کنترل شناختی نقش مهمی در هماهنگی و اجرای اقدامات حرکتی ایفا می کند. با استفاده از کانکتوم ماکاک، مسیرهای آناتومیک از قشر جلوی مغز تا مدارهای موتور خلا صه می شوند و مجموعه ای محدود از اتصالات مستقیم را آ شکار میکنند. یک الگوی اتصال بسیار مشابه از ت صویربرداری عصبی انسان ا ستنباط می شود. نتایج به مدل هاب اتصال پیش پیش فرونتال-پیش موتوری انگیزه میدهد، که هم تفکیک عملکردی و هم مجموعه محدودی از نواحی هاب رابط را برجسته میکند که ارتباط مستقیم قشر جلوی پیشانی را با شبکه (پیش) موتوری فراهم میکند. علاوه بر این، کانکتوم ماکاک مجموعه ای از نواحی مترجم موتور را نشان میدهد که مستقیم ترین پیش بینی را از نواحی پیش موتور به جلوی پیشانی ارائه میدهد. مدل هاب اتصال منجر به پیامدهای عملکردی مهمی می شود: فعال سازی یا اختلال عصبی در هاب های رابط باید به نقص های عملکردی منجر شود که ادغام بین کنترل عملکرد شناختی بالاتر و عملکرد حرکتی را از انتخاب پاسخ و مهار تا عامل درک شده از کنش ها تضعیف می کند. جداسازی شبکه های پیش فرونتال-پیش حرکتی، مدل های سلسله مراتبی کنترل حرکتی را به چالش میکشد و بر نقش حیاتی مسیر غیرمستقیم از نواحی پیش فرونتال به پیش حرکتی از طریق قشر جداری تاکید میکند. این مدل یک چارچوب پیش بینی برای طراحی پارادایم های تحریک عصبی برای تعدیل یادگیری یا بازیابی مهارت در افراد سالم و گروه های بیمار فراهم میکند.

نویسندگان

فرشاد شریفی

دانشجوی کارشناسی اردشد رفتارحرکتی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران