سنجش اعتبار معادلات راه رفتن و دویدنACSMدر برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان ایرانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 225

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_091

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف از اجرای پژوهش حا ضر، ارزیابی همگرایی بین حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده با ا ستفاده از معادلات ACSM و روش تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی به عنوان روش مبنا در مردان جوان فعال بود. روش اجرا: ازمردان جوان فعال (با میانگین ± انحراف معیار سنی ۲۱/۰۴ ± ۲/۶۰۹ سال، وزن ۷۰/۱۱ ± ۵/۸۲۵ کیلوگرم و شاخص جرم بدن ۲۲/۳۶ ± ۳/۲۱ کیلوگرم بر مترمربع) تعداد ۵۰ نفر انتخاب و حجم اکسیژن مصرفی آنها با ا ستفاده از معادلات ACSM و روش مبنا در سرعتهای مختلف ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ کیلو متر بر ساعت ( ۴۹۵ مورد) برآورد شد. برای ارزیابی همگرایی حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده از آزمون آماری بلاند-آلتمن و Intraclass Correlation Coefficient (ICC) استفاده شد. نتایج:نتایج حاکی از عدم همگرایی حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده با روش مبنا و معادلات ACSM در سرعتهای ۲ تا ۱۸ کیلومتر بر ساعت بود.نتیجه گیری: معادلات ACSM در برآورد حجم اک سیژن مصرفی در مردان جوان ایرانی فاقد اعتبار بوده و نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه ها:

معادلات ACSM ، حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده ، راه رفتن ، دویدن.

نویسندگان

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل ، ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

راضیه رمضان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوزی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران