آقای دکتر سیدمحمد کاشف

Dr. Seyyed Mohammad Kashef

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308614)

38
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی