بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب آمیخته بازاریابی هندبال ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNSMUMA01_024

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه سازمانها برای تامین منابع مالی و هزینه ها از روشهای مختلفی مانند جذب حامیان مالی، تبلیغات کالاهای تجاری، خرید و انتقال بازیکن، فروش بلیط و محصولات ورزشی و ارائه خدمات و امکانات جانبی استفاده میکنند. نقش اصلی مدیران و مسئولان یک موسسه در بازار مالی و کسب درآمد برای مجموعه تحت مدیریتی میباشد. لذا هدف از انجام این پروژه بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب آمیخته بازاریابی هندبال ایران بود.روشکار: تحقیق حاضر با توجه به اهداف تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی توسعهای است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانهای و پرسش نامه طراحی مدل توسعه درآمدزایی با تاکید برعناصر آمیخته بازاریابی بدست آمد.جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه مدیران عامل، کادر سرپرستی، فنی و بازیکنان شاغل در لیگ هندبال ایران، امور بانوان هندبال ایران و مسئولین سازمان لیگ هندبال ایران و بازاریابان ورزشی مرتبط با ورزش ایران میباشند که روش نمونه گیری با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه که شامل ۳۳ شاخص تاثیرگذار بر درآمد باشگاه که در قالب ۴ عنصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، ترویج، توزیع) دسته بندی گردیدهاست، استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ( ( ۰/۹۱ می باشد و همچنینروایی صوری پرسشنامه ۰/۸۹ گزارش شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تحلیل مسیر، رگرسیون خطی چندگانه و فریدمن با استفاده از نرم افزارهایSPSS ۲۲ و AMOS ۲۲ استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از ۴ عنصر آمیخته بازاریابی دو عنصر قیمت و محصول تاثیر معناداری بر درآمد زایی هندبال ایران ندارند و عناصر ترویج و توزیع تاثیرمثبت و معناداری بر درآمدزایی هندبال ایران دارند. ضریب تعیین بدست آمده برای مدل پژوهش ۰/۳۱۹ به دست آمد و اینبدان معنی است که ۳۱ درصد تغییرات متغیر درآمد به وسیله متغیرهای توزیع و ترویج است.یافته ها: در این میان با توجه به یافته های تحقیق عنصر ترویج با ضریب ۰/۳۶۲ بیشترین تاثیر بر درآمد زایی دارد.نتیجه گیری: همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در بین ۴ عنصر بازاریابی آمیخته، عامل توزیع با میانگین رتبه ۲/۸۸بهترین رتبه و عنصر ترویج با میانگین رتبه ۲/۲۸ بدترین رتبه را کسب کرده است.

نویسندگان

مهرداد محرم زاده

پروفسور مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، اردبیل، ایران

حامد خیرالهی میدانی

کارشناس ارشد مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

منصور جبری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد واحد اردبیل، اردبیل،ایران