تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 195

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCRSS01_015

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی و به لحاظ داده های مورد جستجو کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران تشکیل می دهد. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری این پژوهش با تاکید بر جدول حجم نمونه مورگان برای جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر انتخاب شد. برای سنجش تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی از پرسشنامه استاندارد تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی کیوان زمانی دادانه(۱۳۹۲) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون چولگی و کشیدگی برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای برای آزمون فرضیه ها استفاده شد و در پایان از آزمون فریدمن در جهت اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی نشان داد که تفاوت میان میانگین های مشاهده شده در چهار عنصر آمیخته بازاریابی معنادار بوده و بیشترین تا کمترین میانگین عناصر آمیخته بازاریابی به این ترتیب می باشد؛ قیمت«۲.۷۶»، محصول«۲.۵۱»، توزیع«۲.۳۹» و ترویج«۲.۳۵»؛ نتایج یافته ها نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران تاثیر معناداری دارد؛ بدین جهت باید فروشندگان محصولات ورزشی از این اولویت ها آگاهی داشته باشند تا مشتریان خود را از دست ندهند.

نویسندگان

رقیه قلی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

رضا شیخ یوسفی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران