اثر هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر پرش تک پا به جلو در دختران بسکتبالیست

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_057

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

اهداف: هدف کلی پژوهش حاضر، اثر هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر پرش تک پا به جلو در دختران بسکتبالیست بود. روش تحقیق: تعداد ۳۰ دختر بسکتبالیست بین سنین ۱۸ تا ۳۰ سال که در معرض آسیب رباط صلیبی قدامی قرار داشتند، بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق بصورت هدفمند انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون، آزمون پرش تک پا به جلو مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آن آزمودنی های گروه تجربی به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هر هفته به انجام تمرینات مربوط به خود پرداختند. پس از اتمام ۸ هفته تمرینات، مجددا اندازه گیری هایی که در مرحله پیش آزمون انجام شده بود یک بار دیگر مورد اندازه گیری قرار گرفت. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که امتیاز آزمون پرش تک پا به جلو گروه تجربی در مرحله پس آزمون، تفاوت معنی داری دارد(۰/۰۵>p). نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب رباط ACL بر نمرات آزمون پرش تک پا به جلو ورزشکاران بسکتبالیست تاثیر معناداری دارد. لذا به ورزشکاران بسکتبالیستی که در معرض آسیب رباط صلیبی قدامی می باشند پیشنهاد میشود از این تمرنیات به عنوان یک مدالیته پیشگیری از آسیب استفاده نمایند.

نویسندگان

فرزانه غفاری

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

مونا سرحدی

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

ذبیح اله نقی لو

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران