بررسی نیمرخ آنتروپومتریک، عملکرد عضلانی و تعادل کشتی گیران نوجوان شهر همدان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_056

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

اهداف: هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نیمرخ آنتروپومتریک، عملکرد عضلانی و تعادل کشتی گیران نوجوان شهر همدان بود. روش تحقیق: ۴۰ نفر کشتی گیر تمرین کرده (با میانگین سنی ۷۳ /۳±۱۷/۶۰، قد ۷/۶۵± ۱۷۰/۱۲، وزن ۵/۱۰ ± ۷۰/۶۸) آزمودنی های تحقیق حاضر را تشکیل میدادند، که بصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در یک گروه ۴۰ نفره قرار گرفتند. سپس در روزهای تعیین شده اندازه گیری های پیکرسنجی و قدرت بیشینه (RM۱) در سه روز متوالی به انجام رسید و طبق هماهنگی قبلی، زمان و مکان آزمون های اصلی به آزمودنی ها اعلام و از آنها درخواست شد که ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمون ها از تمرین شدید بپرهیزند، این موارد توصیه شد و به شکل کتبی نیز در اختیار آن ها قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل نتایج، از آزمون های آماری کلموگروف –اسمیرنف و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P<۰/۰۵ استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بین شاخص های مهارتی کشتی گیران نوجوان و نمره عملکرد عضلانی ارتباط معنی داری وجود داشت (۰/۰۰۹ = p) اما بین نمره عملکرد عضلانی با تعادل (۰/۸۲۵= p) و میانگین دور اندام ها (۰/۱۹۴ = p) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشانگر ارتباط معنی دار عملکرد عضلانی با شاخص های مهارتی کشتی گیران نوجوان میباشد. اما بین عملکرد عضلانی و شاخص های آنتروپومتریکی و تعادل، از لحاظ آماری ارتباط معنی داری مشاهده نشد. لذا از این نتایج میتوان چنین استنباط نمود که مهارت های تکنیکی کشتی می تواند تحت تاثیر عملکرد عضلانی کشتی گیران نوجوان باشد.

نویسندگان

فردین قهرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

علی خورجهانی

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

منوچهر دژاهنگ

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران