بررسی تاثیر بعد فرم پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCRSS01_010

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف: فضاهای ورزشی و پیاده راه ها قادر هستند برای گذران وقت های آزاد بخش کثیری از افراد جامعه و به ویژه جوانان، محیطی مناسب را فراهم آورد. به همین جهت توجه ویژه به ابعاد زیبایی شناختی(بعد فرم) می تواند در جذب افراد به یک محیط و انجام فعالیت ورزشی تاثیر بسیاری داشته باشد؛ از این رو هدف ما از این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد زیبایی شناختی(بعد فرم) پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی بود. روش پژوهشی: برای این منظور از پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از بعدهای پرسشنامه زیبایی شناسی اماکن ورزشی شالی کار (۱۳۹۲) و پرسشنامه فعالیت بدنی شهلایی (۱۳۹۰) با هدف ارزیابی میزان تمایل افراد به فعالیت بدنی عمومی بود، استفاده گردید. جامعه آماری این مطالعه را تعداد کثیری از افرادی که برای ورزش و تفریح از پیاده راه های سلامت شهر اردبیل استفاده می کنند تشکیل شده است. در این تحقیق تعداد ۵۴۵ نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند و طبق جدول مورگان تعداد ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش برای ارزیابی مناسب و تجزیه وتحلیل از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. همچنین از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده ها و همچنین از آزمون T تک گروهی برای آزمون فرض های تحقیق به کمک نرم افزار SPSSv۲۶ استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد در میانگین سوالات بعد فرم پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۰۱/۰P <)؛ بنابراین بعد فرم پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی تاثیر معناداری دارد.نتیجه گیری: عنصر فرم به خوبی قابلیت نفوذ بر ذهن و افکار شهروندان را دارا می باشد. بهبود عنصر فرم در پیاده راه-های سلامت شهر اردبیل در حال حاضر کمی دشوار می باشد. اما می توان با بهره گیری از تجهیزات امروزی از جمله نورپردازی و ایجاد فضاهای سبز بیشتر سعی در تقویت عنصر فرم در این مکان های ورزشی گردید تا موجب گرایش افراد به انجام فعالیت بدنی در این اماکن شود.

نویسندگان

حامد خیرالهی میدانی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

نیما حسن زاده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران