بررسی واکنش هواداران فوتبال در اینستاگرام و سایتهای خبری به هنجارشکنی ورزشکاران مشهور

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNSMUMA01_099

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1401

چکیده مقاله:

یکی از مباحثی که در دنیای مجازی مورد توجه طرفدران ورزش است بحث مسئولیت پذیری مدنی ورزشکاران مشهور است.از دیدگاه محققان هنجارشکنی از سوی ورزشکاران مشهور در هیچ جامعه ای قابل قبول نیست و هر زمان که ورزشکارمشهوری با رفتاری غیر متعارف فعلی را به انجام رسانده است با واکنشهای متفاوتی از سوی طرفدران یا نهادهای ذیربطمواجه شده است که در این میان بیشترین هنجارشکنیها از سوی ورزشکاران رشته ی فوتبال اتفاق افتاده است. برهمین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش هواداران فوتبال در اینستاگرام و سایتهای خبری به هنجارشکنی ورزشکاران مشهور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جامعه آماری تحقیق را سایتهای خبری و صفحات خبری در اینستاگرام تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که در این میان تعداد ۹ سایت خبری و ۱۲ صفحهاینستاگرامی که در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ اخباری در راستای نوعی هنجارشکنی از سوی ورزشکاران مشهور فوتبال ایران راانتشار داده بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل رونوشت تحلیل محتوا بود که روایی آن توسط چهار نفر از متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. همچنین از روش کدگذاری باز و چهارچوب بندی مفهومی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ورزشکاران مشهور ایرانی در رشته ی فوتبال در طی سالهای مشخص شده اقدام به هنجارشکنی هایی از نوع اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کردهاند که در میان آنها بیشترین رفتارهای هنجارشکن متوجه رفتارهایی از قبیل "عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی"، "عدم توجه به عرف جامعه و انتشارتصاویر و صداهای خصوصی" و"مصرف قلیان و سیگار در جمعهای عمومی" میشود. بر اساس یافته های قسمت اول هواداران در پی مشاهده این رفتارهای غیرمعقول واکنشهایی از قبیل "عدم هواداری از بازیکن یا تیم"، "عدم توجه بهفرهنگ از سوی ورزشکار"، "عدم توجه به قوانین اجتماعی" و "عدم حمایت عاطفی از ورزشکار" را نشان داده بودند. برهمین اساس میتوان گفت هرگونه رفتار هنجارشکن از سوی ورزشکاران فوتبال عواقب جبران ناپذیری را در پی دارد کهمستقیما بر روی سبک زندگی ورزشی و غیر ورزشی ورزشکار اثرگذار است. همچنین از سوی دیگر رفتارهای هنجارشکن ازسوی ورزشکاران مشهور تبعات منفی نیز برای جامعه دارد که به همین سبب پیشنهاد میشود فدراسیون فوتبال قوانین منظم و منسجمتری را برای انواع رفتارهای هنجارشکن تدوین نماید و در کنار آن به آموزش مسائل اجتماعی و فرهنگی با شیوه های جدید بپردازد.

نویسندگان

مهسا خلیفه سقا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

سیدامیر اجاق

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی