پیش بین ها و پیامدهای مشارکت شهروندان در ورزش های غیر رسمی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTC05_106

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر اشکال متفاوتی از شیوههای مشارکت غیر رسمی در ورزش ظهور کرده است. استقبال جوامع مختلف از مشارکتهای غیر رسمی در ورزش به اندازهای بوده است که مشارکتهای رسمی در ورزش را به چالش کشانیده است. کونر و پنی ) ۲۰۲۱ ( در مطالعه خود بیان میکنند مشارکتهای غیر رسمی در ورزش در واقع نوعی مقاومت در برابر هزینه های سرسام آور از سوی باشگاهها و مراکز ورزشی است و به تبع، مشارکت غیر رسمی افراد در ورزش موجب افزایش آزادی، استقلال و ارتباطات اجتماعی بیشتر در بین افراد میشود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل گزارشات، تحقیقات و مستندات نظری در رسانه های خارجی بود) ۱۱ مقاله لاتین، ۶ گزارش کوتاه و ۹ استناد نظری(. ابزار پژوهش شامل رونوشت تحلیل محتوا بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. همچنین از روش کدگذاری باز و چهارچوب بندی مفهومی برای تحلیل دادهها استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان داد که برخی از مزیتها به دلیل اهمیت آنها در منابع مختلف ذکر شده است. به همین سبب نتایج تحقیق در دو مرحله تحلیل شد. در مرحله اول تمامی مزیتها شناسایی شد. در مرحله دوم بر اساس میزان اهمیت و تکرار مزیت مورد نظر ۳۹ مزیت شناسایی گردید. در نهایت مزیتهای شناسایی شده به مزیتهای سلامتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عمرانی و فرهنگی دسته بندی شدند. در این میان سه مزیت کاهش هزینه های اقتصادی برای مشارکت کنندگان، شناخت همسالان و تقویت ارتباطات اجتماعی از اهمیت بیشتری برخودار بودند. بر اساس نتایج تحقیق میتوان اظهار داشت، توجه به مشارکت غیر رسمی در ورزش علاوه بر اینکه میزان سلامت بدنی، ارتباطات اجتماعی، مهارتهای فردی، ارتقاء فرهنگ فعالیت بدنی و... را در جامعه بهبود میبخشد، همچنین فرصتی ایده آل را برای دولتها آماده میکند تا بتوانند فضاهای ورزشی بیشتری را در سطح شهری ایجاد کنند تا افراد مختلف جامعه بتوانند از مزایای این مشارکت بهره لازم را ببرند.

کلیدواژه ها:

پیش بین ها و پیامدها ، ورزش ، مشارکت غیر رسمی ، مزایای ورزش

نویسندگان

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

سیدامیر اجاق

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فاطمه پورمحمدیان هاوسین

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران