بررسی تاثیر بعد رنگ پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCRSS01_103

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف: فضاهای ورزشی و پیاده راه ها قادر هستند برای گذران وقت های آزاد بخش کثیری از افراد جامعه و به ویژه جوانان، محیطی مناسب را فراهم آورد. به همین جهت توجه ویژه به ابعاد زیبایی شناختی می تواند در جذب افراد به یک محیط و انجام فعالیت ورزشی تاثیر بسیاری داشته باشد؛ از این رو هدف ما از این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد زیبایی شناختی(بعد رنگ) پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی بود. روش پژوهشی: برای این منظور از پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از بعدهای پرسشنامه زیبایی شناسی اماکن ورزشی شالی کار (۱۳۹۲) و پرسشنامه فعالیت بدنی (شهلایی ۱۳۹۰) با هدف ارزیابی میزان تمایل افراد به فعالیت بدنی عمومی بود، استفاده گردید. جامعه آماری این مطالعه را تعداد کثیری از افرادی که برای ورزش و تفریح از پیاده راه های سلامت شهر اردبیل استفاده می کنند تشکیل شده است. در این تحقیق تعداد ۵۴۵ نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند و طبق جدول مورگان تعداد ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش برای ارزیابی مناسب و تجزیه وتحلیل از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. همچنین از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده ها و همچنین از آزمون T تک گروهی برای آزمون فرض های تحقیق به کمک نرم افزار SPSSv۲۶ استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد در میانگین سوالات بعد رنگ پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۰۱/۰P <)؛ بنابراین بعد رنگ پیاده راه های سلامت شهر اردبیل بر گرایش مردم به شرکت در فعالیت بدنی تاثیر معناداری دارد.نتیجه گیری: متنوع بودن رنگ ها سبب می شود که هر رنگی در نقش مثبت یا منفی به نحوی بر عملکرد ورزشکاران اثرگذار باشد. همچنین رنگ ها در کفپوش ها، دیوارها، سقف ها و حتی تجهیزات به خوبی قادر است بر مشتریان تاثیر داشته باشد. در نتیجه عناصر زیبایی شناسی(بعد رنگ) با بهره گیری از مولفه های مختلفی به شکل قابل توجه ای سبب گرایش شهروندان به فعالیت بدنی می گردد.

نویسندگان

حامد خیرالهی میدانی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

نیما حسن زاده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران