نیازسنجی مکمل های غذایی ورزشکاران رشته پرورش اندام و وزنه برداری استان اردبیل

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF06_136

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی می باشد که به صورت پیمایشی انجام گرفت در این پژوهش از راهبرد کمی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را 385 نفر از ورزشکاران پرورش اندام و وزنه برداری استان اردبیل تشکیلم یدهند. مصاحبه با استفاده از نمونه گیری هدفمند با مشارکت 11 نفر از بهترین پاسخ دهندگان به سوالات انتخاب گردیدند تا اشباع نظری حاصل شد. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA12 داده ها کد گذاری شده و از کدها جهت پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز 0/75 بود. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های هر متغیر، از شاخص های کجی و کشیدگی استفاده شد و برای پاسخ به سوالات پژوهش و آزمون فرضیه ها از آزمون های دوجمله ای و نیز تی تست تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده گردید . اطلاعات حاصل از این پژوهش نشان می دهد جمع ریالی مکمل های غذایی مورد نیاز ورزشکاران رشته پرورش اندام و وزنه برداری استاناردبیل 287.973.449.400 ریال می باشد.

نویسندگان

نیما حسن زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مهرداد محرم زاده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

عباس نقی زاده باقی

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

نرگس بهاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی