آقای بهرام ایمانی

Bahram Imani

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184905)

63
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی