آقای دکتر مهدی معینی کیا

Dr. Mehdi MoeiniKia

استاد برنامه ریزی آموزش از راه دور گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق ازدبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203047)

165
83

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی