بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های نگرش دبیران به فاوا بر کاربست فناوری در مدارس هوشمند

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 809

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_066

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده وچندگانه نگرش دبیران به فاوا بر کاربست فناوری در مدارسهوشمنداست.تحقیق از نوع توصیفی، کاربردی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران زن و94- مرد که در مقطع دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند ناحیه یک و دو شهر رشت که در سال 93-94مشغول تدریس هستند تشکیل می دهد که حجم نمونه آن 250 نفر دبیر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته کاربست فناوری با آلفای کرونباخ α=0/82 و پرسشنامه محقق ساخته نگرش به فناوری با α=0/95 که شامل (سه بعد اضطراب به فناوری، اطمینان به فناوری و علاقه مندی به فناوری) به ترتیب با آلفای کرونباخ α=0/93؛ α=0/86 و α=0/86 به دست آمد روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرارگرفت.روش آماری مورد استفاده شامل، آمارتوصیفی( فراوانی، میانگین و انحراف معیار)و آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای، آزمون کالموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) بود. یافته های تحقیق نشان داد که میزان کاربست از حدمتوسط به گونه ای معنی دار پایین تر است. اما نگرش به فناوری دبیران از حد متوسط به گونه معنی داریبالاتر است.همچنین رابطهی ابعاد نگرش به فناوری با کاربست فناوری مثبت و معنادار است. نتایج تحلیلرگرسیون چند متغیره با استفاده از روش ورود نشان داد که ابعاد نگرش به فناوری پیش بین معنادارکاربستفناوری میباشند. از میان ابعاد نگرش، اطمینان به فناوری سهم بیشتری در پیش بینی دارد.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نگرش فناوری ، کاربست فناوری و مدارس هوشمند

نویسندگان

سیده سمیرا میرفرجودی لنگرودی

کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی

عادل زاهد بابلان

دانشیار ،مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی معینی کیا

استادیار، برنامه ریزی آموزش از راه دور، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی معینی کیا

استادیار، فلسفه تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقایی، علی (1386). شناسایی ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای معلمان مدارس ...
 • جوکار، محمد صادق(1389) .راهکارهای پیاده سازی تکنولوژی نوین آموزشی در ...
 • حکیمی، امیرحسین (1383. بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده از ...
 • خادم مسجدی، حمید (1389). نقش ICT در بهبود فرایند یاددهی ...
 • ذاکری، علیرضاه رشید حاجی خواجه لو، صالح؛ افرایی، هادی؛ زنگوئی، ...
 • علی آبادی، خدیجه و مشتاقی لارگانی، سعید .(1385) اعتباری ابی ...
 • لرکیان، مرجان (1383). ارزیابی طرح توسعه توانمندسازی معلمان در به ...
 • قعات _ _ رد‌یبهشست 9394 مهلت 7و سال _ _ ...
 • محمدی، مهدی؛ اناری نژاد، عباس (1390).بررسی تاثیر دانش نرم افزاری، ...
 • قعات _ _ رد‌یبهشست 9394 مهلت 7و سال _ _ ...
 • Baylor, L, & Ritchie, D (2002). What factors facilitate teacher ...
 • Benedetto , April .O.. (2005). Does Technology Influence Teaching Practices ...
 • at:http :/iste .org/Nav igat ionMenu/Re Se arch/N ECC_Re search_Pap er_Archive ...
 • Hardy, J.V (1998). Teacher attitudes toward and knowledge of compu ...
 • Kadijevich, D (2000). The relationships between computer u sageAndco mpu ...
 • Kotrlik, J. W., Harrison, B. C. & Redmann D H. ...
 • Marina Popastergiou, (2010), Enhancing physical education and sport science student, ...
 • Mumtaz, s. (2000). Factors Affcting Teachers Use of Information and ...
 • PaprPaprezy, M. & Vidakovic, D (1994). Prospective teach _ titudestowa ...
 • Pelgram. W. j. (2001). GObstacles to the integration of ICT ...
 • Roland Thornburg and Kory Hill, (2010). "Descriptive Study of Information ...
 • I1. Veen, W. (1993). The role of beliefs in the ...
 • Watt, D. H. (1980). Computer The meaning of educationa literacy: ...
 • نمایش کامل مراجع