آقای دکتر عادل زاهد بابلان

Dr. Adel Zahed Babalan

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203044)

213
98
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی