فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

Research on Educational Leadership and Management

فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با رهبری و مدیریت آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مدیریت آموزشی
  • امور تربیتی
  • رهبری در امر آموزش
  • مدیریت موسسات آموزشی
  • آموزش دبستان و پیش دبستان
  • آموزش دوره متوسطه
  • آموزش عالی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)