آقای پروفسور ابراهیم صالحی عمران

Prof. ebrahim salehi omran

استاد، برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240833)

74
80
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی