آقای دکتر میثم شیرخدایی

Dr. Meysam Shirkhodaie

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259572)

104
73
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی