آقای دکتر مهران رضوانی

Dr. Mehran Rezvani

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (421034)

21
47
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی