آقای دکتر محمدعلی شاه حسینی

Dr. Mohammad Ali Shah Hoseini

دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Researcher ID: (331769)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.