تبیین اثر دوسوتوانی برند بر عملکرد برند دانشگاه مازندران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 618

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF01_219

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

در گذشته بازاریابی مخصوص دنیای تجاری بود و با آموزش عالی بیگانه بوده است. نقش موسسات آموزش عالی خدمت به جامعه، درگیر شدن در فعالیت های تحقیقاتی، آموزش دانشجویان و مجهز کردن آنها به آموزش ها و مهارت هایی است که در محیط کار برای آنها سودمند می باشد و در فضای گسترده تر موسسات آموزش عالی به عنوان منبعی برای توسعه دانش در جامعه مورد توجه قرار می گیرند. در این پژوهش سعی شده تاثیر استراتژی های دوسوتوانی بر عملکرد برند دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون روایی متغیرهای تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل مسیر و نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد استراتژی های دوسوتوانی یعنی استراتژی اکتشافی و استراتژی بهره بردراری بر عملکرد برند دانشگاه مازندران رابطه مثبت دارد.

نویسندگان

فاطمه زهرا درزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت بازرگانی دانشگاه مازندران

میثم شیرخدایی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

محسن علیزاده ثانی

استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران