پایش علمی در شهر بابلسر

62کنفرانس9ژورنال
16,576سند علمی
5مرکز علمی
253پژوهشگر
شهرداری بابلسر

شهرداری بابلسر در رتبه 60 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 15 مقاله برای شهرداری بابلسر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بابلسر در تهیه و انتشار 17 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بابلسر
مراکز علمی شهر بابلسر