پایش علمی در شهر بابلسر

61کنفرانس6ژورنال
12,231سند علمی
5مرکز علمی
248پژوهشگر
شهرداری بابلسر

شهرداری بابلسر در رتبه 58 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 13 مقاله برای شهرداری بابلسر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بابلسر در تهیه و انتشار 15 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بابلسر
مراکز علمی شهر بابلسر